เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวต้อนรับโดยประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ จากนั้นแนะนำนักศึกษาใหม่ให้รู้จักกับอาจารย์ประจำสาวิชา พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลสำคัญสำหรับการเรียน และมีการแนะแนวทางในการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยรุ่นพี่แต่ละชั้นปี ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Similar Posts