เมื่อวันที่ 20 และ 22 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำสื่อ Animation และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมตัวและเตรียมพร้อมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณครูอุมาพร วัฒนา คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

Similar Posts