สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เดิมทีเดียวเป็นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี มาตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มาจนถึงปีการศึกษา 2546 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2546 ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์จึงย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์ ในสมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล เป็นคณบดี โดยย้ายนักศึกษาทั้งหมดทั้งหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปีไปสังกัดคณะครุศาสตร์ด้วย โดยมีอาจารย์สุวิทย์ เจริญผล เป็นประธานโปรแกรมวิชา และมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาอีก 2 ท่านคือ อาจารย์ทัศนัย กีรติรัตนะ และอาจารย์พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู อีกทั้งมีรองศาสตราจารย์หรรษา ศิวรักษ์ และคณาจารย์ท่านอื่นๆ ร่วมสอน

ในปีการศึกษา 2549 คุรุสภาได้พิจารณารับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2546 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเติมเนื้อหาบางประการ โดยการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษารุ่นที่ 1 – 3 และเพิ่มสาระในหลักสูตรสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4 เป็นต้นไป (ต่อมาเรียกนักศึกษาที่เรียนในภาคปกติว่า นิสิต) ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา” เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศักราช 2546 เป็นหลักสูตรพุทธศักราช 2551 โดยเริ่มใช้กับนิสิตในปีการศึกษา 2552 เป็นรุ่นแรก ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ที่กล่าวว่า “นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลักนั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมีผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาหลักนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่เข้มข้นอยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทำให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในวิชาเอกนั้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์” โดยโอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) พร้อมบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป