—-
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://dsad.bsru.ac.th/vaccine
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
เพื่อรับลำดับและรอจัดสรรวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะมีการฉีดประมาณ กลางเดือน กรกฎาคม 2564
—-
#ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน
– นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมัครใจรับวัคซีนด้วยการลงทะเบียน
– ข้อมูลที่กรอกในการลงทะเบียนต้องยืนยันข้อมูลที่เป็นความจริง
– นักศึกษาที่ลงทะเบียนต้องมี บัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
– มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวง อว. และดำเนินการฉีดโดย รพ.ศิริราช จำนวนในการฉีดในแต่ละวันอาจไม่เท่ากัน
– นักศึกษาที่จะลงทะเบียนต้องมีความพร้อมในการรับใบนัดและพร้อมฉีดในวันที่มหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลกำหนด
– เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วโปรดตรวจสอบลำดับที่ ของตนเองเพื่อรอเรียกรับใบนัดฉีดวัคซีนตามลำดับที่จะประกาศภายหลัง
– มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งลำดับที่ และวันที่เวลาในการรับใบนัดทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
– ชนิดของวัคซีนและสถานที่ฉีดวัคซีน เป็นไปตามที่ทาง รพ.ศิริราช กำหนด (สามารถดูได้ในใบนัดรับวัคซีน)
—-
ติดตามข่าวสารการรับวัคซีนสำหรับนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ที่ : http://www.facebook.com/dsad.bsru
.
นักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนและได้ลำดับที่แล้ว สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Line : https://link.bsru.ac.th/2t7

Similar Posts