หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563

ช่องทางการรับสมัคร http://admission.bsru.ac.th

www.facebook.com/BsruAdmission

 

Similar Posts