มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

——

ณ จุดบริการห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

——

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เพื่อทำการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนให้กับภาคประชาชน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชดำเนินการ ฉีดวัคซีนที่ได้รับจาก กรุงเทพมหานคร ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับโอกาสสนับสนุนในด้านอาสาสมัครประจำจุดห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ทำหน้าที่ เช่น แจกบัตรคิว ให้ความรู้เบื้องต้น และอื่นๆ โดยจะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2564 และผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน รับความรู้การป้องกันเชื้อโรค ก่อนการปฏิบัติหน้าที่

——ลงทะเบียนอาสาสมัคร : https://forms.gle/4qGrrQQG12xb4dWx7

——เลือกวันปฏิบัติงาน : https://link.bsru.ac.th/v01

Similar Posts