1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต

    1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                 23  หน่วยกิต

          1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                                  9  หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Thai for Communication
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
English in Everyday Use

          1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      7  หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
Life Skills
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
Thai and Global Society in 21st Century
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
Active Citizenship

          1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        6  หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
Science and Technology in Everyday Use
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
  Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

          1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                              1  หน่วยกิต

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
Physical Activities for Life

    1.2) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                          ไม่น้อยกว่า          7  หน่วยกิต

          1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา                          ไม่น้อยกว่า          2  หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
Lao Language and Culture
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)
Burmese Language and Culture
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)
Vietnamese Language and Culture
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)
Cambodian Language and Culture
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)
Malay Language and Culture
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)
Chinese Language and Culture
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)
Japanese Language and Culture
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)
Korean Language and Culture
9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2(1-2-3)
English Language Use and Communication

          1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
Modern Management and Leadership
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Communication in Everyday Use
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)
Aesthetics of Fine and Applied Arts
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)
Happiness of Life
9192302 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4)
King’s Philosophy for Locality Development

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        ไม่น้อยกว่า    98  หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                         36  หน่วยกิต

      2.1.1) วิชาชีพครู                                                      24  หน่วยกิต

1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2(2-0-4)
  Moral, Ethics, Code of Ethics, and Teacher’s Spirituality
1190102 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
  Philosophy of Education
1190103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
Psychology for Teachers
1190201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
Curriculum Development
1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Learning Measurement and Evaluation
1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3)
Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู 2(2-0-4)
Communication Skills and Culture for Teachers
1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  Learning Management Science
1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Learning Innovation Research and Development

       2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                       12 หน่วยกิต

1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  1(120)
Practicum 1
1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2  1(120)
Practicum 2
1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(600)
Internship 1
1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(600)
Internship 1

2.2) กลุ่มวิชาเอก                                                ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต

     2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                    42 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4194101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Mathematics
4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1 3(3-0-6)
Calculus for Teachers 1
4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2 3(3-0-6)
Calculus for Teachers 2
4194104 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
Statistics and Probability
4194105 ระบบจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
Number System for Teachers
4194106 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
Number Theory for Teachers
4194107 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู 3(3-0-6)
Linear Algebra for Teachers
4194108 เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู 3(3-0-6)
Elementary Geometry

           กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4194201 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Digital Technologies for Mathematics Learning Management
4194202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Elementary Level
4194203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Secondary Level
4194204 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
Mathematical Education Research
4194205 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
English for Mathematics Learning Management
4194206 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
Mathematics Activity Management
4194207 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1)
Mathematical Education Seminar
4194208 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(0-2-1)
Independent Study

  2.2.2) วิชาเอกเลือก                                       ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต

          ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทั้งสองกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4194109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic Mathematics
4194301 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
History and Mathematical Development
4194302 ทฤษฎีเซตสำหรับครู 3(3-0-6)
Set Theory for Teachers
4194303 พีชคณิตนามธรรมสำหรับครู 3(3-0-6)
Abstract Algebra for Teachers
4194304 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
Vector Analysis
4194305 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Analysis
4194306 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Complex Variable
4194307 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Probability Theory
4194308 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6)
Non Euclidean Geometry
4194309 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Graph Theory
4194310 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
Combinatorics
4194311 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
Equation Theory
4194312 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Numerical Analysis
4194313 การวิจัยดำเนินการ 3(3-0-6)
Operational Research
4194314 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Special Topic in Mathematics

กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4194401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 Measurement and Evaluation of Mathematical Learning

Outcomes

4194402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
Mathematical Problem Solving
4194403 การจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา 3(2-2-5)
STEAM Educations Learning Management
4194404 วิทยาการคำนวณ 3(3-0-6)
Computing Science
4194405 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
Special Topic in Mathematics Education

     

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้