ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 📣📣
🔜 เข้าร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับครู

จัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts