แผนการศึกษา            

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป9111101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
9111102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
9131102ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์3(2-2-5)
9141101กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต1(0-2-1)
วิชาชีพครู1190101คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ2(2-0-4)
 ความเป็นครู 
1190103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
วิชาเอก4194101หลักการทางคณิตศาสตร์3(3-0-6)
4194102แคลคูลัสสำหรับครู 13(3-0-6)
รวม21
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป9121102สังคมไทยสังคมโลกในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
9121103ความเป็นพลเมือง1(1-0-2)
9121101ทักษะชีวิต3(3-0-6)
วิชาชีพครู1190102ปรัชญาการศึกษา3(3-0-6)
วิชาเอก4194103แคลคูลัสสำหรับครู 23(3-0-6)
4194104สถิติและความน่าจะเป็น3(3-0-6)
4194105ระบบจำนวนสำหรับครู3(3-0-6)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 1 รายวิชา3
รวม21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป912XXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)3
วิชาชีพครู1190201การพัฒนาหลักสูตร3(3-0-6)
1190204ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู2(2-0-4)
1190205การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 11(120)
วิชาเอก4194106พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู3(3-0-6)
4194107ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู3(3-0-6)
4194201เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรีXXXXXXXวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3
รวม21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป9111103ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
วิชาชีพครู1190202การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(3-0-6)
 1190203นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้2(1-2-3)
  วิชาเอก  4194108เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู3(3-0-6)
4194202การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา6
รวม20
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป9131101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
919XXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา)2
วิชาชีพครู1190301วิทยาการจัดการเรียนรู้3(3-0-6)
1190303การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 21(120)
วิชาเอก4194203การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา3(2-2-5)
4194204การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา3(2-2-5)
4194205ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์2(1-2-3)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา5
รวม22
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป919XXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2
วิชาชีพครู1190302การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้3(3-0-6)
วิชาเอก4194206การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
4194207สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1)
4194208การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(0-2-1)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
วิชาเลือกเสรีXXXXXXXวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 3
รวม18
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาชีพครู1190401การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(600)
รวม5
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชารหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาชีพครู1190402การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(600)
รวม5