ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
วิชาชีพครู 1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2(2-0-4)
1190103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
วิชาเอก 4194101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1 3(3-0-6)
รวม 21

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9121102 สังคมไทยสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
วิชาชีพครู 1190102 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
วิชาเอก 4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2 3(3-0-6)
4194104 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
4194105 ระบบจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3
รวม 21

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 912XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3
วิชาชีพครู 1190201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู 2(2-0-4)
1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 1(120)
วิชาเอก 4194106 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู 3(3-0-6)
4194107 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
4194201 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา  3
รวม 21

  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครู 1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 

วิชาเอก

 

4194108 เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู 3(3-0-6)
4194202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6
รวม 20

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา) 2
วิชาชีพครู 1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 1(120)
วิชาเอก 4194203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
4194204 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
4194205 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 5
รวม 22

  

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2
วิชาชีพครู 1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอก 4194206 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  2(1-2-3)
4194207 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา  1(0-2-1)
4194208 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1(0-2-1)
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา  6
วิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา  3
รวม 18

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู 1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(600)
รวม 5

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู 1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   5(600)
รวม 5