สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตพิชิตความเป็นครู ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีวิทยากรดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ, อาจารย์ปรวีณ์   โชติพิทยสุนนท์ และอาจารย์ปุณยวัจน์  เปรมปรีดิ์ อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

Similar Posts