ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
วิทยากรโดย
ดร.พรนิภา บัวพิมพ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อาจารย์สุจริต บัวพิมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมรดกภูมิปัญญา จากสำนักวัฒนธรรมกีฬา
และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

Similar Posts