3.1.จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

3.1.โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต

    1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                   23  หน่วยกิต

1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                                   9  หน่วยกิต

1.1.2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์                           7  หน่วยกิต

1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                           6  หน่วยกิต

1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                1  หน่วยกิต

1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                            ไม่น้อยกว่า            7  หน่วยกิต

1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา                           ไม่น้อยกว่า             2  หน่วยกิต

1.2.2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า            5  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                ไม่น้อยกว่า          98  หน่วยกิต

2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู                                                           36  หน่วยกิต

2.1.1) วิชาชีพครู                                                        24  หน่วยกิต

2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                           12  หน่วยกิต

2.2)  กลุ่มวิชาเอก                                     ไม่น้อยกว่า            62  หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                    42  หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเอกเลือก                            ไม่น้อยกว่า            20  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                     ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต

    1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                 23  หน่วยกิต

          1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                                  9  หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Thai for Communication
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
English in Everyday Use

          1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      7  หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
Life Skills
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
Thai and Global Society in 21st Century
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
Active Citizenship

          1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                        6  หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
Science and Technology in Everyday Use
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
  Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

          1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                              1  หน่วยกิต

9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
Physical Activities for Life

    1.2) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                          ไม่น้อยกว่า          7  หน่วยกิต

          1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา                          ไม่น้อยกว่า          2  หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
Lao Language and Culture
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)
Burmese Language and Culture
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)
Vietnamese Language and Culture
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)
Cambodian Language and Culture
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)
Malay Language and Culture
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)
Chinese Language and Culture
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)
Japanese Language and Culture
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)
Korean Language and Culture
9192301 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2(1-2-3)
English Language Use and Communication

          1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
Modern Management and Leadership
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Communication in Everyday Use
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)
Aesthetics of Fine and Applied Arts
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)
Happiness of Life
9192302 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4)
King’s Philosophy for Locality Development

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        ไม่น้อยกว่า    98  หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                         36  หน่วยกิต

      2.1.1) วิชาชีพครู                                                      24  หน่วยกิต

1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2(2-0-4)
  Moral, Ethics, Code of Ethics, and Teacher’s Spirituality
1190102 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
  Philosophy of Education
1190103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
Psychology for Teachers
1190201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
Curriculum Development
1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Learning Measurement and Evaluation
1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3)
Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
1190204 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู 2(2-0-4)
Communication Skills and Culture for Teachers
1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  Learning Management Science
1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Learning Innovation Research and Development

       2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                       12 หน่วยกิต

1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  1(120)
Practicum 1
1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2  1(120)
Practicum 2
1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  5(600)
Internship 1
1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  5(600)
Internship 1

2.2) กลุ่มวิชาเอก                                                ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต

     2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                    42 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4194101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Mathematics
4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1 3(3-0-6)
Calculus for Teachers 1
4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2 3(3-0-6)
Calculus for Teachers 2
4194104 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
Statistics and Probability
4194105 ระบบจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
Number System for Teachers
4194106 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู 3(3-0-6)
Number Theory for Teachers
4194107 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู 3(3-0-6)
Linear Algebra for Teachers
4194108 เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู 3(3-0-6)
Elementary Geometry

           กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4194201 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
Digital Technologies for Mathematics Learning Management
4194202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Elementary Level
4194203 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management for Secondary Level
4194204 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
Mathematical Education Research
4194205 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
English for Mathematics Learning Management
4194206 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
Mathematics Activity Management
4194207 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1)
Mathematical Education Seminar
4194208 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(0-2-1)
Independent Study

  2.2.2) วิชาเอกเลือก                                       ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต

          ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทั้งสองกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4194109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic Mathematics
4194301 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
History and Mathematical Development
4194302 ทฤษฎีเซตสำหรับครู 3(3-0-6)
Set Theory for Teachers
4194303 พีชคณิตนามธรรมสำหรับครู 3(3-0-6)
Abstract Algebra for Teachers
4194304 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
Vector Analysis
4194305 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Analysis
4194306 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Complex Variable
4194307 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Probability Theory
4194308 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6)
Non Euclidean Geometry
4194309 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Graph Theory
4194310 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
Combinatorics
4194311 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6)
Equation Theory
4194312 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Numerical Analysis
4194313 การวิจัยดำเนินการ 3(3-0-6)
Operational Research
4194314 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Special Topic in Mathematics

กลุ่มวิชาการสอนคณิตศาสตร์

4194401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 Measurement and Evaluation of Mathematical Learning

Outcomes

4194402 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
Mathematical Problem Solving
4194403 การจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา 3(2-2-5)
STEAM Educations Learning Management
4194404 วิทยาการคำนวณ 3(3-0-6)
Computing Science
4194405 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
Special Topic in Mathematics Education

     

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้