1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต

    1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                  23  หน่วยกิต

            1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา                                                   9  หน่วยกิต

            1.1.2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์                     7  หน่วยกิต

            1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    6  หน่วยกิต

            1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                              1  หน่วยกิต

    1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                 ไม่น้อยกว่า     7  หน่วยกิต

            1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา                                ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต

            1.2.2) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                ไม่น้อยกว่า          98  หน่วยกิต

    2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู                                                         36  หน่วยกิต

            2.1.1) วิชาชีพครู                                                     24  หน่วยกิต

            2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                    12  หน่วยกิต

    2.2)  กลุ่มวิชาเอก                                          ไม่น้อยกว่า     62  หน่วยกิต

            2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                                 42  หน่วยกิต

            2.2.2) วิชาเอกเลือก                              ไม่น้อยกว่า     20  หน่วยกิ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต