เมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2564 เวลา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ให้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในระดับใกล้เคียงกัน ตลอดจนให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง และคณาจารย์กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการแนะแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ ทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและสถานการณ์การเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีสิ่งที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา คือ ได้มีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด – 19 และเพิ่มกิจกรรมฐานออนไลน์ส่งเสริมทักษะการคิดและพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกันเองและทำความรู้จักรุ่นพี่ อีกทั้งสาขาวิชาได้ทำการสำรวจเนื้อหาที่นักศึกษาใหม่ต้องการปรับพื้นฐานและพิจารณาจากผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา จึงทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมต่างไปจากเดิม

Similar Posts