ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำสื่อ Animation และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำสื่อ Animation และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
|

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การบูรณาการการจัดการเรียนรู้