“พลังแห่งการสร้างสรรค์ เรียนรู้จริง ทำได้จริง“

The Power of Creativity.

นิเทศศาสตรบัณฑิต (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)เป็นหลักสูตรซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สำคัญเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มในระยะเวลา 5 ปี ตามรอบเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สาระสำคัญจากแนวคิดเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้อสรุปเกี่ยวกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทรรศนะของผู้ใช้บัณฑิตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงด้านสื่อมวลชนในหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนสื่ออินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จึงควรจะต้องมีความรู้เท่าทันและมีความรู้ความเข้าใจถึงบริบทต่างๆของสังคมเป็นอย่างดีฯลฯ มาเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางและสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลาย จำเป็น และเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ด้านสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิงเพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ
2. ผู้สื่อข่าววิทยุ – โทรทัศน์ผู้สื่อข่าวออนไลน์
3. ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการผ่านสื่อสตรีมมิง
4. ช่างภาพโทรทัศน์เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศออนไลน์
5. นักเขียนบทคอลัมนิสต์ ผู้เขียนบทความออนไลน์
6. อินฟลูเอนเซอร์
7. ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัล
8. ผู้เชี่ยวชาญการผลิตคอนเทนต์

ปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)
นศ.บ. (บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง)
Bachelor of Communication Arts (Broadcasting andStreaming Media)
B.Com.Arts (Broadcastingand Streaming Media)

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขา

ภาพกิจกรรม