รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                         25511741101506
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อย่อภาษาไทย            วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Medical Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต