หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

4106103  ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics   4(3-3-7)  การวัดและหน่วยการวัด สเกลาร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด แรง กฎการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน พลังงานทดแทน โมเมนตัม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  อุณหพลศาสตร์ สสาร สมบัติของสสาร ของไหล เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่นและเสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

4102101  เคมีทั่วไป General Chemistry   4(3-3-7)  สสารและสมบัติของสสาร  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง  กรด-เบสและเกลือ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เคมีในชีวิตประจำวัน

4102201  เคมีอินทรีย์ทั่วไป   General Organic Chemistry   3(3-0-6) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป  หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แอลเคน แอลคีน แอลไคล์ แอโรแมติก แอลคิล แฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ ฟีนอล กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ แอลดีไฮด์ คีโทน แอมีน

4102202  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป  General Organic Chemistry Laboratory     1(0-3-1) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป  ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป

4102241  เคมีวิเคราะห์    Analytical Chemistry   3(3-0-6) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป              หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคำนวณปริมาณสัมพันธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์โดยปริมาตร และการชั่งน้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน

4102242  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  Analytical Chemistry Laboratory  1(0-3-1)  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4102101 เคมีทั่วไป

4101104   คณิตศาสตร์ทั่วไป   General Mathematics  3(3-0-6)   ระบบจำนวนจริง เซตและตรรกศาสตร์ เมทริกซ์และระบบสมการ ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณิตเบื้องต้น การเปลี่ยนหน่วยและคำอุปสรรค

4105105  ชีววิทยาทั่วไป  General Biology   4(3-3-7)   สมบัติของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

4114212  คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Introduction to computer and package software  2(1-2-3)   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และการตกแต่งรูปภาพ

4101252 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์  Statistics for Scientists   3(3-0-6)   ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย