สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ. อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อาคาร 24 อาคารเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ชั้น 11

Tel : 02 4737000 ต่อ 5410

E-mail : [email protected]

Facebook https://www.facebook.com/medicalbsru