ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง  พนโสภณกุล
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Ph.D. (Biology) University Sains Malaysia, 2537
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543

รองศาสตราจารย์ สุรนันท์ ตีระวัฒนพงษ์
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515

ดร.กาญจนา สุจิรชาโต
Ph.D. (Medicine) Tokai University, Japan, 2538
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

รองศาสตราจารย์ รัชนี  สุวรรณนุรักษ์
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์
Ph.D (Epidemiology) University of North Carolina, Chapel Hill, USA, 2544
วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย
วท.ด. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาน  ผู้มีสัตย์
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ดร.อฑิตยา โรจนสโรช
วท.ด. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
วท.ม. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  เติมวงศ์
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  จิตรภิรมย์
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมูล  อรุณจรัส
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ จุฬาลักษณ์-น้อยพ่วง-1-683x1024.jpg
อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ น้อยพ่วง
ปร.ด. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
วท.ม. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549


ดร.ภัสราวดี เผ่าจินดา
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต,2553

ดร. เกวลิน วงศ์โถง
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล,2547
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

ดร.อัฐพันธ์ หมอช้าง
ปร.ด. (ภูมิคุ้มกันวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
วท.ม. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

อาจารย์ พรพรรณ โพธิ์ไกร
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555

นางสาว จรรยา อัมภรัตน์
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2556

นางสาว แพร สายบัวแดง
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 2020_0.10.7_๒๐๑๒๐๓-min-768x1024.jpg
นางสาวอัมพวัน ขุนณรงค์
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552