สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

Similar Posts