ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 12 หน่วยกิต
4105105 ชีววิทยาทั่วไป 4(3-3-7)
4101104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
รวม 19
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 11 หน่วยกิต
4102101 เคมีทั่วไป 4(3-3-7)
4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)
4114212 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 2(1-2-3)
รวม 21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 หน่วยกิต
4102201 เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(3-0-6)
4102202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)
4101252 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
4162201 กายวิภาคศาสตร์สำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-3)
4162202 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์ 3(2-3-5)
4162203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 3(2-3-5)
4162204 เภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2)
รวม 22
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต
4102241 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
4102242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-1)
4162205 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2(2-0-4)
4162206 สรีรวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-3)
4162207 จุลชีววิทยาทั่วไป 2(1-3-3)
4162208 พยาธิวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4)
4162231 โลหิตวิทยา 1 2(1-3-3)
4162251 พันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมพื้นฐาน 2(2-0-4)
เลือกเสรี 3
รวม 22
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4162311 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์ 1 3(2-3-5)
4162313 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-5)
4162221 เคมีคลินิก 1 4(3-3-7)
4162332 โลหิตวิทยา 2 3(2-3-5)
4162334 จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ) 2(1-3-3)
4162341 ภูมิคุ้มกันวิทยา 1 2(1-3-3)
4162343 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3(2-3-5)
4162352 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ 1(1-0-2)
รวม 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4162312 วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์ 2 2(1-3-3)
4162322 เคมีคลินิก 2 4(3-3-7)
4162333 โลหิตวิทยา 3 3(3-3-6)
4162342 ภูมิคุ้มกันวิทยา 2 2(1-3-3)
4162344 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3(2-3-5)
4162353 เทคนิคทางอณูชีววิทยา 2(1-3-3)
4162354 กฎหมายวิชาชีพ 1(1-0-2)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 20
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4162414 ไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์ 2(1-3-3)
4162423 พิษวิทยา 2(1-3-3)
4162455 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2(1-3-3)
4162456 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2(2-0-4)
4162457 คลินิกสัมพันธ์ 1(0-3-4)
4162461 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
4162462 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1(0-3-1)
4162463 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2)
4162464 ภาคนิพนธ์ 2(0-6-2)
รวม 15
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
4162465 การฝึกงานทางห้องปฏิบัติการ 6(0-24-12)
รวม 6