หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
      วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
       วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
       กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต