รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร…

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา

สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา