เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และจป.วิชาชีพ จาก 48 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายจปว.ฯ เพื่อคัดค้านร่างกฎกระทรวงฯ 21(3) ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร


#คัดค้านร่างกฎกระทรวงฯ21(3)

#จปว.ไม่ใช่ใครก็ได้

อ่านเพิ่มเติม : Facebook

Similar Posts