หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25511741103058

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทย   

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.)

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นักวิชาการภาครัฐและเอกชน บริษัทที่ปรึกษา องค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ และบุคลากรเฉพาะผู้ควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย