หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา พลศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 • ภาษาไทย      : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา พลศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 • ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
 • ชื่อย่อภาษาไทย       :   ค.บ.  (พลศึกษา)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Physical Education)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (Physical Education)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • พลศึกษา
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
 • 5.1 รูปแบบ

  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 • 5.2 ภาษาที่ใช้

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆในบางรายวิชา

 • 5.3 การรับเข้าศึกษา

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 • 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

 • 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา