ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์

ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.อรพิมล กิตติธีรโสภณ

ปร.ด. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดรวิเชียร ทุวิลา

กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ การะเกด หัตถกิจวิไล

วท.ม. (นันทนาการพลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นงค์นภัส ปาแก้ว

ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย