1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
23 หน่วยกิต