สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า และแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม โดยสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 

2) นักควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

3) นักวางแผนและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม

4) นักการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ปริญญา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)
Bachelor of Industrial Technology
(Production and Logistics Engineering Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Engineering and Technology

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
Production and Logistics Engineering Management

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ