คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม             พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into             the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ      การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ          การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ      การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ      การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง     การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารองค์กรจริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ชการเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม 1(1-0-2)
Principles of Industrial Workshop Practice
หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เครื่องมือร่างแบบ งานเลื่อย งานเจาะ งานตะไบ งานทำเกลียว งานเชื่อมพื้นฐาน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน 

Principles of industrial workshop practice; basics craftsman tool; measuring tool and inspection equipment; drawing sketch tool; cutting, drilling, surface finishing, tapping, basics welding; basic machine tool work; safety for using performance tool

ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม 2 (0-4-2)
Industrial Workshop Practice
ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เครื่องมือร่างแบบ งานเลื่อย งานเจาะ งานตะไบ งานทำเกลียว งานเชื่อมพื้นฐาน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน 

Industrial workshop practice; basics craftsman tool; measuring tool and inspection equipment; drawing sketch tool; cutting, drilling, surface finishing, tapping; basics welding, basic machine tool work; safety for using performance tool

ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน 3 (3-0-6)
Fundamental Engineering Mathematics
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การแปลงหน่วย เศษส่วนและสัดส่วน ตรรกศาสตร์ สมการตัวแปรเดียว สมการหลายตัวแปร กราฟและพิกัด ความน่าจะเป็น การหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม การแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม 

Mathematical operations; unit conversions; fractions and proportions; logic; single variable equations; multivariate equations; graphs and coordinates; probability; finding the right results; solving engineering problems

ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
English for Engineering and Industrial Technology
เรียนรู้และบูรณาการเทคนิคภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การใช้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  จำนวน หน่วยวัด รูปร่าง รูปทรง  คู่มือการบรรยายกระบวนการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ การจำแนกประเภทต่างๆ ของวัสดุ  การบรรยายกระบวนการขั้นตอนกระบวนการผลิต ป้าย สัญลักษณ์ที่สำคัญ การเขียนรายงานและการนำเสนอรูปแบบกราฟแท่ง แผนภูมิและตาราง 

Study and integrate technical English in listening; speaking, reading and writing skills for engineering and industrial technology; English usage and technical vocabulary for industrial, number, unit of measure; shape, manual for the production process of various machines; material properties; using of tools and equipment; classification of types of materials; description of production process; signs, important symbols; report writing and presentation in bar graph; charts and tables

ET 31101การเขียนแบบวิศวกรรมการผลิต 2(0-4-2)
Manufacturing Engineering Drawing
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรมการผลิต มาตรฐานสากล การเขียนภาพฉายและรูปด้าน การเขียนแบบรูปภาพทางวิศวกรรมการผลิต ภาพช่วย ภาพตัด การกำหนดขนาดของชิ้นงาน การกำหนดคุณภาพผิวงาน การเขียนแบบสั่งงานอย่างง่าย 

Laboratory on manufacturing engineering drawing; the international standards, projection drawing and side views, manufacturing engineering drawing, auxiliary view, section view, determining the size of the work pieces, determination of surface quality, simple working drawing

ET 31102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม 2(0-4-2)
Industrial Computer Programming
แนวคิดของภาษาในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานอุตสาหกรรม การค้นหาและแก้ไข จุดบกพร่อง ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุม คำสั่งวนซ้ำ อาเรย์ฟังก์ชัน 

Concepts of programming language for industrial applications; search and debug; operator; control statement; loop statement; array function

ET 31103การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน3(2-2-5)
Production and Operations Engineering Management
แนวคิดการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม หน้าที่หลักของการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและการดำเนินงาน การตัดสินใจการผลิต  การพยากรณ์การผลิต การวางแผนกำลังการผลิต      การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต 

Concepts of industrial business management; functions of industrial business management; industrial business ethic; industrial business environment; production and operations engineering management; decision making of production; forecasting of production; capacity planning; selection of location; production process layout; planning

ET 31104การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์3(3-0-6)
Logistics Engineering Management
กิจกรรมโลจิสติกส์ ออกแบบการดำเนินการและการควบคุมกระบวนการ มุ่งเน้นด้าน   การไหลของวัสดุและระบบข้อมูลสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประเมินสมรรถนะของระบบโลจิสติกส์ 

Logistics activities; design and control of logistics operations emphasised on the flow of materials and information systems in a supply chain; performance evaluation of a logistics system

ET 31105คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบการผลิต2(0-4-2)
Computer Aided Manufacturing Drawing
การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับช่วยงานเขียนแบบการผลิต ทั้งภาพ 2 มิติ 3 มิติ และรายละเอียดส่วนประกอบของชิ้นงานในงานอุตสาหกรรม 

Applications of software for manufacturing drawing in 2dimention 3dimention and detailed components of the work pieces in industry

ET 31106ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น1(1-0-2)
Fundamental Industrial Electricity
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือและวิธีวัดทางไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล การควบคุมและป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้สายไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่างและอุปกรณ์ป้องกัน มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

Primary circuit and electrical measurement tool; principle of transforming mechanical energy; control and prevention of electrical machinery in the industry; the use of cables; lighting equipment and protection; safety standards of electrical equipment

ET 31107ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น2(0-4-2)
Fundamental Industrial Electricity Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31106 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเบื้องต้น
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและวิธีวัดทางไฟฟ้า การควบคุมและป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

Corequisites course : ET 31106 Fundamental Industrial Electricity  Laboratory on principle circuit and electrical measurement tool; control and prevention of electrical machinery in the industry

ET 31201สถิติวิศวกรรม3(3-0-6)
Engineering Statistics
ความหมาย ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความแปรปรวน              การแจกแจง ตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่อง การหาขนาดตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย และค่าสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ 

Meaning; random variables and probability; expected value and variance distribution; discrete random variables; continuous random variables; determination of sample size estimation and hypothesis testing of mean, and proportion of the population; simple regression analysis and correlation

ET 31202โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Software for Industry
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประมวลผลคำ การคำนวณเชิงตัวเลขและข้อมูลสถิติ การนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์กราฟิกและการประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานอุตสาหกรรม 

Programs package for word processing; statistical and numerical calculation; data presentation; current graphics software and its applications; application software in industry

ET 31203กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Manufacturing Processes for Industry
วัสดุในกรรมวิธีการผลิต กรรมวิธีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า กรรมวิธีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พื้นฐานของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการตกแต่งผิวสำเร็จ การวัดและตรวจสอบ

Material in manufacturing processes; manufacturing processes of iron and steel; manufacturing processes of nonferrous; fundamental of manufacturing processes; foundry; welding; powder metallurgy; hot and cold forming; cutting; turning; shaping; drilling; milling; dimension and surface finishing; measure and inspection

ET 31204ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Manufacturing Processes for Industry Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31203 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม การตัด การกลึง การไส การเจาะ การกัด 
Corequisites course : ET 31203 Manufacturing Processes for Industry  Laboratory in foundry, forming, welding, cutting, turning, shaping, drilling, milling

ET 31205ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม1(1-0-2)
Information Systems for Industrial Logistics
ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การวางแผนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมด้วยระบบจัดการทรัพยากรองค์กร การวางแผนการขนส่งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 

Information systems for Industrial logistics; industrial logistics planning with enterprise resource systems; transportation planning with new technologies; geographic information system for Industrial logistics management

ET 31206ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม2(0-4-2)
Information Systems for Industrial Logistics laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31205 ระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปฏิบัติการระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การวางแผนการขนส่งผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 

Corequisites course : ET 31205 Information Systems for Industrial Logistics  Laboratory on the information systems for Industrial logistics, transportation planning with new technologies, geographic information system for Industrial logistics management

ET 31207ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม3(3-0-6)
English for Industrial Presentation
ทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการนำเสนองานทางอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการด้านการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำเสนองานทางอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Communication and industrial presentation skills; focus on data preparation; use of visual aids; personality development in order to make an effective industrial presentation

ET 31208การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม1(1-0-2)
Engineering Quality Control
หลักการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมในงานควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนการสุ่มตัวอย่างและตารางมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

Principles of quality control in industry; application of statistical techniques in quality control; control charts in quality assurance; process capability analysis; acceptance sampling, sampling plan and standard sampling tables for inspection; reliability; product testing
ET 31209ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม2(0-4-2)
Engineering Quality Control Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31208 การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เทคนิคทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมในงานควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

Corequisites course : ET 31208 Engineering Quality Control  Laboratory in quality control, statistical techniques in quality control, control charts in quality assurance, process capability analysis, acceptance sampling, sampling plan, reliability analysis and product testing

ET 31210เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม3(3-0-6)
Engineering Economics
หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าของเงินเปลี่ยนตามเวลา การคิดอัตราดอกเบี้ย การประเมินด้วยมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบัน การประเมินด้วยมูลค่าเทียบเท่ารายปี การพิจารณาอัตราผลตอบแทน ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ภายใต้ภาษี 

Principles of engineering economics, cost, break-even analysis; value of money change by the time; interest rate; evaluation with equivalent value at present; evaluation of equivalent value yearly; rate of return computations; depreciation; analysis of risk and uncertainty; analysis under the tax

ET 31211การจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Inventory Management
ความสำคัญของการจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง ประเภทของวัสดุคงคลัง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุคงคลัง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการจัดการวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 

Importance of Industrial inventory management; management and inventory control; types of inventory; costs related to inventory management; economic order quantity; appropriate demand forecasting; Industrial inventory management planning
ET 31301การศึกษางานเชิงวิศวกรรม3(2-2-5)
Engineering Work Study 
แนวคิดและการประยุกต์ใช้การศึกษาเวลา และการเคลื่อนไหว กระบวนการแก้ปัญหาโดยทั่วไป การวิเคราะห์วิธีการ การวิเคราะห์กระบวนการ หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว       การวิเคราะห์กิจกรรม แผนภูมิคนกับเครื่องจักร การศึกษาเวลา การประเมินค่าอัตราความเร็วการกำหนดค่าเผื่อและการคำนวณเวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่างงาน ข้อมูลเวลามาตรฐาน และเครื่องมือวัดผลงานอื่นๆ 

Concepts and application of time and motion study; general problem solving process; methods analysis; process analysis; principles of motion economy; operation analysis; man-machine chart; time study; determining rating factor; determining allowances and standard time; work sampling; standard time data; and other work measurement tools

ET 31302การจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Transportation Management
หลักการจัดการขนส่งทางอุตสาหกรรม แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งการวิเคราะห์ระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ การจัดตารางเวลาและกำหนดเส้นทางในการขนส่งทางอุตสาหกรรม  

Principles of Industrial transportation management; decision model for transportation; analysis of various types of transportation system; scheduling and routing in Industrial transportation  

ET 31303ระบบการผลิตอัตโนมัติ1(1-0-2)
Manufacturing Automation System
ความหมายและความสำคัญของการผลิตแบบอัตโนมัติ การทำงานระบบการควบคุมเชิงตัวเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การโปรแกรมหุ่นยนต์ ระบบการควบคุมเชิงตรรกะ ระบบการผลิตแบบต่างๆ 

Meaning and importance of automation; working of numerical control system; computerized numerical control programming; working of industrial robot; robot programming, programmable logic controller; processing system
ET 31304ปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ2(0-4-2)
Manufacturing Automation System Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31303 ระบบการผลิตอัตโนมัติ ปฏิบัติการโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ ระบบการควบคุมเชิงตรรกะ ระบบการผลิตแบบต่างๆ 

Corequisites course : ET 31303 Manufacturing Automation System  Laboratory on computerized numerical control programming, working of industrial robot, robot programming, programmable logic controller, processing system
ET 31305การวิจัยการดำเนินงาน3(2-2-5)
Operations Research
หลักการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม ตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น การกระทำที่ได้ผลดีที่สุด การมอบหมายงาน ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีการรอคอยและการใช้การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 

Principles of industrial problem solving; mathematical models; linear programming; optimization; job assignment; transportation model; queuing theory and simulation in decision making process
ET 31306การวางแผนการผลิตและควบคุม3(3-0-6)
Production Planning and Control
หลักการวางแผนการผลิตและควบคุม เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกระบวนการผลิตรวม การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรสำหรับการตัดสินใจการผลิต การควบคุมวัสดุคงคลัง  การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับการผลิต การจัดสมดุลสายการผลิต การควบคุมการผลิต ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ วิธีการเส้นทางวิกฤติเทคนิค การประเมินและทบทวนโปรแกรม  

Principles of production planning and control; demand forecasting techniques; aggregate production process planning; cost and profitability analysis for decision making; inventory control; material requirements planning; production scheduling; production line balancing; production control; just in time production system; project planning and control techniques, critical path method, program evaluation and review technical

ET 31307การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง1(1-0-2)
Continuous Improvement Process and Quality Management
คุณภาพ และผลิตภาพ  ปรัชญาและระบบที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การบ่งชี้กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม การควบคุมที่แหล่งกำเนิด การผลิตแบบทันเวลาพอดี และวิธีการไคเซ็น เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและจัดการ 

Quality and productivity; philosophy and system to continuously improve the quality of products and processes; identify activities that non value added; control at the source; just-in-time production and methods of Kaizen; modern techniques in the planning and management

ET 31308ปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  2(0-4-2)
Continuous Improvement Process and Quality Management Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31307 การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ   การบ่งชี้กิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม การควบคุมที่แหล่งกำเนิด การผลิตแบบทันเวลาพอดี และวิธีการไคเซ็น เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและจัดการ

Corequisites course : ET 31307 Continuous Improvement  Process and Quality Management Laboratory in continuously improve the quality of products and processes, identify activities that non value added, control at the source, just-in-time production, and methods of Kaizen, modern techniques in the planning and management

ET 31309การบริหารคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
Total Quality Management 
แนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม  การจัดการคุณภาพจากหลากหลายวิธีการที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ  กลยุทธ์ในการแข่งขัน การพัฒนาผลผลิตด้วยวิธีทางคุณภาพที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า การบริหารกิจกรรมคุณภาพโดยรวมเพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารงานที่ดี 

Concepts and principles of total quality management; the development of productivity by quality methods that focus in customer’s need; to manage total quality activities to achieve good administration model

ET 31310การจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน1(1-0-2)
Lean Production Engineering Management
หลักการจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน วิธีการและเครื่องมือของลีน กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง การลดความสูญเปล่าจากการทำงาน การเพิ่มผลผลิตด้วยการจัดทำงานมาตรฐาน การสร้างระบบดึงโดยใช้ระบบคัมบังในการควบคุมการสั่งผลิต 

Principles of lean production engineering management; methods and tools of lean; continuous flow process; reduce waste from work; increase productivity with the standard functionality; the pull system using the kanban to control orders

ET 31311ปฏิบัติการจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน2(0-4-2)
Lean Production Engineering Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31310 การจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับจัดการวิศวกรรมการผลิตแบบลีน กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่องการลดความสูญเปล่าจากการทำงาน การจัดทำงานมาตรฐาน การสร้างระบบดึงโดยใช้ระบบคัมบังในการควบคุมการสั่งผลิต 

Corequisites course : ET 31310 Lean Production Engineering Management  Laboratory in lean production engineering management, continuous flow process, reduce waste from work, the standard functionality, the pull system using the kanban to control orders

ET 31312โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 11(0-2-1)
Production and Quality Management Research Project 1
การจัดทำเค้าโครงงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการผลิตและคุณภาพ แนวทางการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ด้านงานวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Preparation of research proposals to solve the problem of production and quality management; guidelines for writing research project under the supervision the advisors and the curriculum committee

ET 31313การจัดการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Quality Assurance Management
แนวคิดและหลักการประกันคุณภาพ เครื่องมือและวิธีการทำการประกันคุณภาพระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม 

Concepts and principles of quality assurance management; tools and approaches to quality assurance management; international standard system used                 in the industry

ET 31314การออกแบบผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต3(3-0-6)
Plant and Facility Design
การออกแบบผังโรงงานเบื้องต้น การวิเคราะห์การออกแบบผังโรงงานขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการไหลของวัสดุ การวางผังโรงงานและสิ่งสนับสนุนการผลิต ระบบขนถ่ายวัสดุ ปัญหาของผังโรงงาน สถานที่ตั้งโรงงาน 

Plant layout design; analysis of basic plant layout design; product analysis, flow pattern of material; plant layout and production support; material handling system; problem of plant layout; factory location

ET 31315การจัดการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม3(3-0-6)
Maintenance Engineering Management
หลักการบำรุงรักษา  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตั้งหน่วยงานฝ่ายบำรุงรักษาการวางแผนและควบคุมบำรุงรักษา การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ และชิ้นส่วนสำรอง  การหาความเชื่อมั่นและความเสียหายด้วยวิธีทางสถิติ  การประยุกต์ทฤษฎีแถวคอยเพื่อแก้ปัญหาการบำรุงรักษา การจัดและการประเมินผลการบำรุงรักษา 

Principles of maintenance; preventive maintenance; setting up maintenance agency; planning and control of maintenance; management of materials and spare parts;  reliability and damage by statistical methods; application of queuing theory to solve problem of maintenance; management and evaluation of maintenance

ET 31316การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพ3(3-0-6)
Auditing and Quality Certification
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ข้อกำหนดในมาตรฐานสากล การตรวจสอบภายในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก  คุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบ วิธีการขอรับการรับรองคุณภาพขั้นตอนในการขอรับการรับรอง  การเตรียมความพร้อมและเอกสารก่อนขอรับการรับรอง การตรวจเยี่ยมและประเมินผลก่อนการรับรอง การปรับปรุงแก้ไขและข้อแนะนำในการจัดทำระบบเพื่อให้ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบคุณภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองคุณภาพ

Principles and methods of auditing; requirements in the international standards; internal audit; external audit; qualifications of auditor; how to obtai the certification of quality; steps to obtain certification; the procedure for obtaining the certification; modifications and recommendations in preparation of the system to be certified; agency provides quality system certification; benefits of accreditation

ET 31317การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6)
Technology and Innovation Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยี วัฏจักรของเทคโนโลยี กระบวนการทางนวัตกรรม กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี การวางแผนเทคโนโลยี การจัดหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเทคโนโลยีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม 

Basic knowledge of technology management; technology life cycles; innovation process; technology strategy; technology planning; the acquisition and exploitation of technology; technology transfer; industrial production technology

ET 31318การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย3(3-0-6)
Safety Engineering Management
มาตรการความปลอดภัยในโรงงาน การป้องกันอุบัติเหตุในขณะทำงาน กฎด้าน ความปลอดภัย หลักการจัดการทางความปลอดภัย การวางผังโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารพิษ 

Safety measures in the factory; prevention of accident while working; safety rules management; plant layout to reduce accidents;  design of the equipment to prevent accidents in industrial, and work related to fuel and toxins

ET 31319การจัดการเชิงกลยุทธ์ในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
Industrial Strategic Management
หลักการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหาร 

Principles of planning and strategic management; strategy formulation in the management of the industry; the elements of the strategic planning; strategy into practice; decision making in management; leadership; culture and ethics of management

ET 31320การจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Industrial Warehouse Management
หลักการการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม ประเภทของคลังสินค้า กิจกรรมและขั้นตอนการทำงาน การปฏิบัติการในคลังสินค้า การวางผังคลังสินค้า การบรรจุหีบห่อสินค้า ระบบการวางสินค้า ประเภทอุปกรณ์การจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรม 

Principles of industrial warehouse management; type of warehouse; warehouse activities; operation in the warehouse; warehouse layout; packaging products system; product placement; type of material-handling equipment; information technology for industrial warehouse management

ET 31321การออกแบบผังคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน3(3-0-6)
Warehouse and Facility Design
หลักการออกแบบคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน การวิเคราะห์ออกแบบแผนผังอาคารคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงในคลังสินค้า การวางผังคลังสินค้าและสิ่งสนับสนุน เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า 

Principles of facility and warehouse design; analysis of warehouse facility layout design; transport handling equipment in the warehouse; facility and warehouse layout; product flow analysis techniques

ET 31322แบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
Simulation Modeling for Warehouse Management
ตัวแบบจำลองสถานการณ์ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า การทวนสอบแบบจำลองและการทดสอบแบบจำลอง การวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าด้วยการจำลองสถานการณ์ 

Simulation modeling; discrete event simulation; development of simulation computer model; random number generation; input data analysis; model validation and verification; analysis and decision on Warehouse management by simulation

ET 31323ปฏิบัติการแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
Simulation Modeling for Warehouse Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31322 แบบจำลองสถานการณ์สำหรับ การจัดการคลังสินค้า ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองสถานการณ์ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง การพัฒนาแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า การทวนสอบแบบจำลองและการทดสอบแบบจำลอง การวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าด้วยการจำลองสถานการณ์ 

Corequisites course : ET 31322 Simulation Modeling  for Warehouse Management  Laboratory on using of computer program for simulation, discrete event simulation, development of simulation computer model, random number generation, input data analysis, model validation and verification, analysis and decision on warehouse management by simulation
ET 31324การจัดการวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ3(3-0-6)
Material Handling Engineering Management 
หลักการจัดการวิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ ชนิดและสมบัติของวัสดุขนถ่าย การจําแนกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุแบบสายพาน ลูกกลิ้ง โซ่  เครน ลิฟท์และการขนถ่ายด้วยลม การขนถ่ายวัสดุแบบเป็นหน่วย รถเข็นรถลาก คอนเทนเนอร์ การจัดการความจุของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ

  Principles of material handling engineering management; types and properties of handling materials; classification of material handling equipment; components and functions of belt, roller, chain, crane, lift and pneumatic conveying; unit material handling, cart, trailer, container; capacity management of material handling equipment

ET 31325ระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า1(1-0-2)
Automation System for Warehouse Management
ความสำคัญของระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า วิธีการขนถ่าย เครื่องมือขนถ่ายวัสดุระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ การควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 

Importance of automation system for warehouse management; material handling methods; material handling equipment; material handling system automated; automation control with programmable logic controller; automated storage and retrieval system 

ET 31326ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า2(0-4-2)
Automation System for Warehouse Management Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31325 ระบบอัตโนมัติ ในการจัดการคลังสินค้า ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการจัดการคลังสินค้า วิธีการขนถ่าย เครื่องมือขนถ่ายวัสดุระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ การควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมควบคุมเชิงตรรกะ ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 

Corequisites course : ET 31325 Automation System for Warehouse Management   Laboratory on automation system for warehouse management, material handling methods, material handling equipment, material handling system automated, automation control with programmable logic controller, automated storage and retrieval systemET 31327โครงงานวิจัยการจัดการคลัง

สินค้า 11(0-2-1)
Warehouse Management Research Project 1
การจัดทำเค้าโครงงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการคลังสินค้า แนวทาง การเขียนบัณฑิตนิพนธ์ด้านงานวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Preparation of research proposals to solve the problem of warehouse management; guidelines for writing research project under the supervision the advisors and the curriculum committee

ET 31328การจัดหาสำหรับงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
Procurement for Industry
หลักการจัดหาสำหรับงานอุตสาหกรรม กิจกรรมการจัดหา รูปแบบของการจัดหา สาระสำคัญของข้อตกลงในการจัดหา การวางแผนการจัดหา การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์   การเจรจาต่อรอง การจัดการต้นทุนในการจัดหา การค้นหาแหล่งจัดหา การสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 

Principles of procurement for industry; procurement activities; supply form of procurement; the essence of the agreement of procurement; planning procurement; inspection and evaluation of suppliers; negotiation; cost management in procurement; search for sources of procurement;  establish relationships with suppliers

ET 31329การจัดการอุปสงค์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Demand Management for Industrial Logistics
หลักการจัดการอุปสงค์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การพยากรณ์อุปสงค์สำหรับสินค้าประเภทต่างๆ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการความไม่แน่นอนของอุปสงค์ การจัดการห่วงโซ่อุปสงค์  

Principles of demand management for industrial logistics; elasticity of demand; forecasting demand for various product categories; storing data in forecasting demand; uncertainty management of demand in supply chain; demand chain management 

ET 31330การบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Packaging for Industrial Logistics
ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ประเภทและองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ ข้อกำหนดทางกฎหมายของบรรจุภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย การรักษาสินค้า การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

Importance of packaging for industrial logistics; functions of packaging;  packaging type and composition; legal requirements of packaging for industry; packaging for promotion; preservation of goods; moving packaging; packaging management in industrial process

ET 31331การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับคลังสินค้า3(3-0-6)
Safety Engineering Management for Warehouse
ความสำคัญของความปลอดภัยในคลังสินค้า การป้องกันการสูญเสีย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและการประเมินความเสี่ยงในคลังสินค้า ระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายความปลอดภัย 

Importance of safety in warehouse; loss prevention; safety management system; hazard analysis and risk assessment in warehouse; fire protection system; personal protection equipment; safety laws

ET 31332วิศวกรรมคุณค่าสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม3(3-0-6)
Value Engineering for Industrial Logistics
หลักการวิศวกรรมคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม การประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต  

Principles of value engineering methodology related to industrial logistics; application of value engineering methodology for product analysis; product design and manufacturing processes 

ET 31333การจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ3(3-0-6)
Reverse Logistics Engineering Management
แนวคิดของการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ วิธีการพัฒนาระบบที่ดึงคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน การออกแบบเชิงกลยุทธ์ที่นำไปสู่การออกแบบกระแสย้อนกลับ โครงสร้างของกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งเน้นการจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการการไหลของโลจิสติกส์แบบเครือข่ายแบบเปิดและเครือข่ายแบบปิด 

Concepts of reverse logistics engineering management; it describes how to develop systems that extract value from end-of-life products; the strategic design intentions that lead to the design of reverse flows; the structure of the most complex process aimed at logistics management; the management of logistics flows can be designed according to two methods namely open-loop network and closed-loop network

ET 31334การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์3(3-0-6)
Big Data Analysis for Logistics
การเก็บรวบรวม การจัดเก็บและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประเด็นปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่มและแบบออนไลน์ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

Collecting, storing and managing big data; important issues of big data management, big data analysis; batch and online data processing system; database security; analysis and design of methods for solving logistics problems with big data; using tools for big data analysis

ET 31335อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Internet of Things for Logistics
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สิ่งที่สร้างขึ้นจากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง รวมถึงองค์ประกอบเหล่านั้นที่เชื่อมต่อกัน การติดต่อสื่อสารกัน การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นการตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งใน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพในโลจิสติกส์ 

Concepts of internet of things; look at the ‘things’ that make up the Internet of things, including how those components are connected together, how they communicate, how they value add to the data generated; examine cybersecurity and privacy issues; highlight how Internet of Things can optimize processes and improve efficiencies in logistics

ET 31336ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์1(1-0-2)
Geographical Information System for Logistics
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ การออกแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดหา การบรรณาธิการ การสอบถาม การแสดงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริภูมิ แบบจำลองการไหลของสินค้าและบริการสำหรับภายในและระหว่างจุดส่งและจุดรับในโลจิสติกส์การประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมขนส่ง 

Application of geographical information system for logistics; geo-informatics database design for procurement, editors, inquiries; displays and spatial data analysis; flow models of goods and services for within and between delivery points and receiving points in logistics; application in transportation engineering 

ET 31337ปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์2(0-4-2)
Geographical Information System for Logistics Laboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31336 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับโลจิสติกส์ ปฏิบัติการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ การออกแบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การแสดงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริภูมิ แบบจำลองการไหลของสินค้าและบริการระหว่างจุดส่งและจุดรับในโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมขนส่ง 

Corequisites course : ET 31336 Geographical Information System  for Logistics   Laboratory on Application of geographical information system for logistics; geo-informatics database design; displays and spatial data analysis; flow models of goods and services for between delivery points and receiving points in logistics; application in transportation engineering 

ET 31338แบบจำลองสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์3(2-2-5)
Modeling for Logistics Engineering
หลักการแบบจำลองสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การแก้ปัญหาแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ การกำหนดงานในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทฤษฎีแถวคอยและแบบจำลองสถานการณ์ 

Principles of models for logistics engineering;  linear programming; problem solving of logistics modeling; job assignment in logistics activity; queuing theory and simulation modeling

ET 31339การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Enterprise Resource Planning for Industry
วิวัฒนาการและกรอบการทำงานของการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม   ตัวแบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนกระบวนการอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้และการประเมินผลความสำเร็จของการวางแผนทรัพยากรองค์กรในอุตสาหกรรม 

Evolution and the framework of the enterprise resource planning for industry; enterprise resource planning model; Infrastructure system in support of industrial processes;  implementation and evaluation of enterprise resource planning for industry

ET 31340ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Enterprise Resource Planning for IndustryLaboratory
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กัน : ET 31339 การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้การวางแผนทรัพยากรองค์กรในอุตสาหกรรม 

Corequisites course : ET 31339 Enterprise Resource Planning for Industry  Laboratory on enterprise resource planning for industry; implementation of enterprise resource planning for industry

ET 31341โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 11(0-2-1)
Digital Logistics Management Research Project 1
การจัดทำเค้าโครงงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ แนวทางการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ด้านงานวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Preparation of research proposals to solve the problem of digital logistics management; guidelines for writing research project under the supervision the advisors and the curriculum committee

ET 31342การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์3(2-2-5)
Logistics Information System Analysis and Design
หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ        การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ การพิจารณาข้อกำหนดความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ

Principles of developing logistics information system; information system development life cycle; information system project management; determination of            the information requirement specification; information system analysis and design; using the tools to design and develop information system, evaluation and maintenance of           the information system

ET 31343การสื่อสารข้อมูลและความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับโลจิสติกส์   3(2-2-5)
Data Communication and Network Security for Logistics
ระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล  การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับงานโลจิสติกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

Data communication system; data communication equipment; data communication with the computer network; design of network for logistics; security system for computer networks and the internet; case study using a security system for computer network in Logistics; the computer crime act

ET 31344หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับโลจิสติกส์   3(2-2-5)
Robotics and Artificial Intelligence for Logistics
แนวคิดและหลักการของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ประโยชน์ และผลกระทบของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รูปแบบการแสดงความรู้       การแก้ปัญหา เทคนิคการค้นหา การวางแผน การเรียนรู้ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์สำหรับโลจิสติกส์ 

Concepts and principles of robotics and artificial intelligence; analyzing benefits and effects of robotics and artificial intelligence on labor in industrial sector; knowledge representation, problem solving, search techniques, planning, learning; applications of robotics and artificial intelligence for logistics

ET 31345การจัดการระบบฐานข้อมูลทางโลจิสติกส์3(3-0-6)
Logistics Database Management System
ความรู้ด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน คีย์และการนอร์มอลไลซ์การออกแบบระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานโลจิสติกส์ 

Knowledge of database management; concepts of database design; database management; architecture database system; dependencies function, key and normalization; design of the database system and application software on the database management with logistics

ET 31346เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโลจิสติกส์3(2-2-5)
Blockchain Technology for Logistics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและความจำเป็นของบล็อกเชน มาตรฐานการวัดความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ บิทคอยน์และการทำเหมือง สถาปัตยกรรมบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี แพลตฟอร์มแบบผ่านส่วนกลางและแบบกระจายอำนาจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโลจิสติกส์ 

Fundamental knowledge of blockchain technology; transition to digital age and necessity of blockchain; security and reliability measurement standards; bitcoin and mining, blockchain architecture; centralized and decentralized platform of cryptocurrency; applying blockchain technology for logistics

ET 31401สัมมนาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์   2(0-4-2)
Production and Logistics Engineering Management Seminar
การเสนอปัญหาอย่างกว้างขวางทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์การวิเคราะห์และจัดอันดับความสำคัญของปัญหาต่างๆ การระดมสมองเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข การกำหนดหัวข้อสัมมนาเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ การรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาจากผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม

Extensive problems solving in production and logistics engineering management; analyze and rank the importance of various issues; to brainstorming to find the solution; to setup the topic seminars to enhance knowledge and experience; to listen to special topics related to the subject of entrepreneurship in the industry

ET 31402เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์   1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามสาขาเฉพาะทางสำหรับการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โดยมีกระบวนการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

Principles, concepts, process of cooperative education; concerning procedure regulations; techniques in job applications; basic knowledge for operation in the workplace; develop oneself in specialized field for production and logistics engineering management; have training process at least 30 hours

ET 31403เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์   1(0-2-1)
Preparation for Internship in Production and Logistics Engineering Management
หลักการ แนวคิด กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามสาขาเฉพาะทางสำหรับการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ โดยมีกระบวนการอบรมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

Principles, concepts, process of internship; concerning procedure regulations; techniques in job applications; basic knowledge for operation in the workplace; develop oneself in specialized field for production and logistics engineering management; have training process at least 30 hours

ET 31404โครงงานวิจัยการจัดการผลิตและคุณภาพ 22(0-4-2)
Production and Quality Management Research Project 2
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน : ET 31312 โครงงานวิจัย การจัดการผลิตและคุณภาพ 1 การดำเนินการศึกษาต่อจากเค้าโครงงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการผลิตและคุณภาพการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Prerequisite course : ET 31312 Production and  Quality Management Research Project 1 Continuation of the research proposals to solve the problem of production and quality management; writing a complete research reports having oral exam under the control of  advisors to the committee of the program

ET 31405โครงงานวิจัยการจัดการคลังสินค้า 22(0-4-2)
Warehouse Management Research Project 2
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน : ET 31327 โครงงานวิจัย การจัดการคลังสินค้า 1 การดำเนินการศึกษาต่อจากเค้าโครงงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการคลังสินค้า     การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสอบปากเปล่า ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Prerequisite course : ET 31327 Warehouse Management  Research Project 1 Continuation of the research proposals to solve the problem of warehouse management; writing a complete research reports having oral exam under the control of  advisors to the committee of the program

ET 31406โครงงานวิจัยการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 22(0-4-2)
Digital Logistics Management Research Project 2
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน : ET 31341 โครงงานวิจัย การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 1 การดำเนินการศึกษาต่อจากเค้าโครงงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

Prerequisite course : ET 31341 Digital Logistics Management  Research Project 1 Continuation of the research proposals to solve the problem of Digital Logistics management; writing a complete research reports, having oral exam under the control of  advisors to the committee of the program

ET 31407สหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน : ET 31402 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง ทำโครงงานที่ร่วมจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการ โดยนำเสนอในรูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และสถานประกอบการ

Prerequisite course : ET 31402 Preparation for Cooperative Education in Production and Logistics Engineering Management Operation in workplace systematically in a part which concerns of production and logistics engineering management; students exactly work at workplace as a temporary office at least 640 hours; do a project that cooperates with the workplace by presenting in a complete report form and creative media that under the supervision of a mentor from the workplace, evaluate by supervisors, project advisors and representative of workplace

ET 31408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์6(640)
Internship in Production and Logistics Engineering Management
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน : ET 31403 เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์  การฝึกงานในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อหาประสบการณ์ตามสาขาเฉพาะทาง เขียนรายงานที่ได้รับผิดชอบในขณะไปฝึกงาน โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 640  ชั่วโมง

Prerequisite course : ET 31403 Preparation for Internship in Production and Logistics Engineering Management Internship in the workplace or the industry related field of study is to seek experience in specialized field, presented in a writing report at least 640 hours