ลำดับที่ รายการ
1 คู่มือการเขียนบันฑิตนิพนธ์โครงการวิจัยประจำสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
2 กำหนดการนำเสนอ ประจำปีการศึกษา 2563
3 รายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4 คู่มือการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ฝึกประสบการวิชาชีพ
5 กำหนดตารางการดำเนินการฝึกประสบการวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2563
6 ใบคำร้องขอออกให้มหาวิทยาลัยออกจดหมายขออนุญาตเข้าฝึกงานกับทางองค์กรภายนอก
  • กำลังดำเนินการปรับปรุงลิ้งเชื่อมโยงข้อมูล