สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา
—————————————————————————————–
1)แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ | 2)แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า | 3)แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
—————————————————————————————–
เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม
โดยสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

***อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา***

—————————————————————————————–

1) นักวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม | 2) นักควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม

3) นักวางแผนและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม | 4) นักการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม
—————————————————————————————–

ติดตามข่าวสารของสาขาวิชา Facebook : การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์

หลักสูตรปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์)
Bachelor of Industrial Technology
(Production and Logistics Engineering Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Engineering and Technology

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
Production and Logistics Engineering Management


แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ