นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

สาขาวิชา…………………….. (ตัวย่อวุฒิการศึกษา ​TH) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 1
  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 2

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
Innovation and Polymer Technology (B.Sc.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology

นวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ Innovation and Polymer Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 1100 , 1108
อีเมล : [email protected]