ผศ.ณัฐวุฒิ รัจนาธรรมวัฒน์

ประธานสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

ผศ.ดร.กรกฎ เพ็ชร์หัสณะโยธิน

ผศ.ญานิศา ตันติปาลกุล

อ.อนุพงษ์ เชืิ้อฉุน

อ.เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์

อ.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์