ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry