แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 14101หลักการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
MS 14……วิชาเลือก 1 วิชา3
รวม21 หน่วยกิต
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 14102การสื่อสารด้วยภาพ3(2-2-5)
MS 14103จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
MS 11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 14202การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
MS 14203ศิลปะการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 14204การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก3(2-2-5)
MS 14205การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(3-0-6)
MS 14206การออกแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 14302ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  13(3-0-6)
MS 14303ปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัล คอนเทนต์3(2-2-5)
MS 14304การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
MS 14……วิชาเลือก 1 วิชา3
รวม15 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนการเรียนแผนใดแผนหนึ่ง แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 14305การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
MS 14306บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
MS 14307การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
MS 14……วิชาเลือก 2 วิชา6
MS 10401การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
MS 14401โครงการพิเศษด้านการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
MS 14……วิชาเลือก 2 วิชา6
 วิชาเลือกเสรี6
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
MS 10402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์3(450)
รวม3 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 14305การจัดการการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(3-0-6)
MS 14306บุคลิกภาพสำหรับนักสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์3(2-2-5)
MS 14307การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
MS 14……วิชาเลือก 2 วิชา6
MS 10403เตรียมสหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
MS 14……วิชาเลือก 2 วิชา6
 วิชาเลือกเสรี6
รวม12 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
MS 10404สหกิจศึกษาด้านนิเทศศาสตร์6(640)
รวม6 หน่วยกิต