แนะนำสาขาวิชาจิตวิทยา

67454345 429231334347434 1888410920057569280 N

          ปรัชญาสาขาวิชา 

      เข้าใจตน เข้าใจคน เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

 

  สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ต่อเนื่องตลอดมา

           ปีการศึกษา 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยแบ่งเป็น 2 แขนง คือ  จิตวิทยาแนะแนว  และสาขาจิตวิทยาประยุกต์  

           ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ค.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา) 

           ปีการศึกษา 2560  ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา) 

           ปีการศึกษา 2562 -ปัจจุบัน  เปิดสอนในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.หลักสูตร 4 ปี) โดยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตครูทางจิตวิทยาและการแนะแนว