สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.)
Bachelor of Science ()

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ กิจกรรม/โครงการ