สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นผู้ที่มีความ มีทักษะปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ ตลอดเวลา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาในงานได้เป็นอย่างดีสามารถออกแบบวงจรรวมด้านแอนาล็อกและดิจิตอลรวมถึงการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับสามารถอออกแบบวงจรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (IOT) รวมถึงสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และแขนกล ในงานอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้งานในด้าน การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์อัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะ ( Smart farming) บ้านอัจฉริยะ (Smart home)หุ่นยนต์ (Robot)และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ (Smart devices) ต่อยอดทางด้านทักษะในสถานประกอบการภาคเอกชนด้วยการศึกษาในสถานประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

Programmer , IT Service, System Analyst, System Administrator, Technician, Webmaster ฯลฯ

ปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Bachelor of Science (B.Sc.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ กิจกรรม/โครงการ