ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณและคณะผู้ร่วมงานวิจัย ที่ผลงานโครงการวิจัยด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศ WepMEt ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

Similar Posts