ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ธนาสินธ์
รองศาสตราจารย์
สายัณ พุทธลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตนสุดา สุภดนัยสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อมรรัตน์ คำบุญ
อาจารย์ วรินทร นวลทิม
อาจารย์ สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล
อาจารย์ ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล