คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                   King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                    สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                    Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                    Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication   

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                    Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                   หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                   Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์       

                   Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively 

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                   Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                   บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life                   ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                   Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development; self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

                   การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

                    การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                    Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                    การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                  Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข       3(3-0-6)
Working Happily

                    เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                    Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement                    ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

                    เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                    Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                    รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                    Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                    Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                    ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                    History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                    ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                   Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                    หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                     Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(2-2-5)
Basic Physics

การวัดและหน่วยวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ กลศาสตร์ โมเมนตัม แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ สสารและสมบัติของสสาร ของไหล สารกึ่งตัวนํา คลื่น เสียง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน

Physics meaning; scalar; vector; measurement and units; motions; force; work and energy; momentum; equilibrium; optical and visual properties; sound; mechanical properties of the matter; kinetic theory of gas; fluid; thermodynamics; static electricity; electric magnetic; atom physics; nuclear physics; modern physics

SC 01009ชีววิทยาเบื้องต้น         3(2-2-5)
Basic Biology  

สมบัติของสิ่งชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอต เซลล์ยูแคริโอต พืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

Properties of organisms; structure and function of prokaryotic cell eukaryotic cell plant and animal; cell division; tissues; systems of organisms; development of plant and animal; immune system; genetics; biodiversity; ecology and behavior of organisms

SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
Digital Technology for Scientists

เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่น การสืบค้นสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและการรู้เท่าทันดิจิทัล การทำคลิปวิดีโอ

Digital technology in the present and future trends; applications of Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint; information transfers from one program to others; information retrieval; laws associated with digital technology; digital citizenship and digital literacy; making video clips

SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
English for Scientists

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations

SC 21101อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเบื้องต้น3(2-2-5)
Fundamentals of Electronics and Digitals

ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง อุปกรณ์และสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า  สมบัติของสารกึ่งตัวนำ  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์ เฟท และไตรแอก  ระบบจำนวนและรหัส ลอจิกเกต การลดรูปวงจรดิจิทัล การออกแบบวงจรเชิงผสม การออกแบบวงจรเชิงลำดับ การประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงานด้านต่าง ๆ

Basic direct current electric theory; electronics devices and symbols; electrical circuits; electrical quantities measurement; properties of semiconductor, diode, transistor  FET, and TRIAC; code and number system; logic gate; digital circuit reduction; combinational circuit design; sequential circuit design; application of electronics circuit in tasks

SC 21102คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ   3(3-0-6)
Mathematics for Smart Technology

หลักการตรรกศาสตร์ พีชคณิต เมตริกซ์ ระบบสมการและอสมการ ลำดับและอนุกรม ลอการิทึม พหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรีโกณมิติ การสร้างสมการคณิตศาสตร์จากโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ตัวแปรทางคณิตศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางกายภาพ การใช้สถิติเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ

Logic principles; algebra; matrix; system of equations and inequalities; sequences and series; logarithms; polynomials; logics; relation between trigonometric functions; mathematical equation translation from problems; mathematical variable analysis for physical problem solving; utilization of statistic for smart technology events probability computing.

SC 21103เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
Measuring Instrument and Electronic Measurement

หลักการและวิธีการวัด ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรงและความแม่นยําในการวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัดและความไม่แน่นอนในการวัด โครงสร้างและหลักการทํางานของขดลวดเคลื่อนที่และการนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดทางไฟฟ้า วงจรบริดจ์ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล การใช้งานออสซิลโลสโคป ทรานสดิวเซอร์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ การบํารุงรักษาเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ มาตรฐานเครื่องมือวัด ไอเอสโอ, ไออีซี และมาตรฐานอุตสาหกรรม

Measurement principle and method; unit system and electrical measurement standard; precision and accuracy in measurement; measurement error and uncertainties; structure and principle of the moving coil and its application as an electrical measuring instrument; use of multimeters in electrical measurements, bridge circuits; digital multimeter; use of oscilloscope; basic transducer for electronic measuring instruments; maintenance of various measuring instruments; standards of measuring instrument ISO, IEC and industry standards

SC 21104ระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม3(2-2-5)
Computer System and Programmingสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำชนิดต่างๆ อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต การประมวลผลข้อมูล ลำดับขั้นตอนและผังงาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชนิดของข้อมูลและตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการ คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งทำซ้ำ  ฟังก์ชันและไลบรารี่ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาซี และภาษาไพทอนเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

Architecture of computer system; category of memories; input/ output devices; data processing; sequence and flowchart; current digital technology function; basic C language programming principles; variables and data types; operators and expressions; conditional statements; loop statements; functions and libraries; Python language programming principles; C and Python language programming for life applications

SC 21201การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network System

เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อนำสัญญาณ การส่งข้อมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ และบริเวณกว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล  เอสทีทีพี เอสทีทีพีเอส เอ็มคิวทีที  ทีซีพี/ไอพี และ ยูดีพี

Data communication networks and open system standards; transmission media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area networks and wide area networks; communication architectures and protocols such; http, https, mqtt, TCP/IP, and UDP

SC 21202การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์3(2-2-5)
Application of Microcontroller and Sensors

พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดนักพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสคำสั่ง การโปรแกรมอินพุต/เอาต์พุต การควบคุมสัญญาณแบบดิจิทัลและแอนาล็อกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานฟังก์ชันอินเตอร์รัพท์ การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานกับโมดูลเซนเซอร์ และโมดูลเชื่อมต่อแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ หลักการพื้นฐานของเซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ  ที่ใช้ทางด้านการวัดและตรวจจับ การวัดปริมาณระยะทาง ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ความชื้น น้ำหนัก ความเร็ว เสียง แรงบิด และแสง พร็อกซิมิตี้สวิทซ์ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์

Introduction to microcontroller; microcontroller development board; command code;  input/output configuration programming;  digital and analog signal controlled by microcontroller; interrupt function usage; microcontroller control programming for application of sensor and peripheral modules; properties of sensors and transducers; basic principles of sensors different types of transducers used in the field of measurement and detection; measurement of distance, pressure, temperature, flow rate, density, humidity, weight, velocity, sound, torque, and light; proximity switches; microcontroller and sensors application for circumstantial problem solving

SC 21203ระบบฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ3(3-0-6)
Database System and Information Management

ความรู้พื้นฐานของระบบจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล   การสร้างและการบริหารฐานข้อมูล ภาษาสำหรับการประมวลผลข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล หน้าที่ของผู้บริหารฐานข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ใช้ในองค์กร

Basic knowledge of database management system; components of database system; database system architecture; database design and development; database creation and management; language for data processing; data security; responsibility of database administrators and their association with users in organization

SC 21204การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา3(3-0-6)   
Technology Management for Development

ปรัชญา และแนวคิดของการจัดการเทคโนโลยี ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาองค์กร วัฏจักรของเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กระบวนการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลือก การจัดหา การใช้ การประเมิน การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างศาสตร์ หลักการและเทคนิคการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ การใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม

Philosophy and concepts of technology management; importance and roles of technology in organizational management; technology and innovation cycle; innovation building process; technology and innovation management process: technology selection, procurement, deployment, assessment, development, and technology transfer; processes of creating innovation effectively; integration of technology and interdisciplinary innovations; principle and technique of strategic organization management in terms of technology and innovation for national competition: The exploitation and protection of intellectual property as a result of technology and innovation

SC 21205การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ3(2-2-5)
Application Development for Smart Devices

เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาษาและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนแอปพลิเคชันใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบมาตรฐานแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

Mobile technology and operating system; design and development of mobile application; tools and programming framework for application development; application programming for signal detection module, network connection, and camera module; application standard test; development of mobile application for automatic control system

SC 21206การเขียนและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
Electronics Circuit Drawing and Design by Computer

หลักการเขียนแบบและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่านค่าพารามิเตอร์ และค่าสำคัญต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือ การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรขยายสัญญาณด้วยออปแอมป์ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก วงจรสวิตช์ด้วยรีเลย์และทรานซิสเตอร์  การจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ การพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

Principles of electronic circuit drawing and design with computer programs; reading the parameter and important values specified in datasheet; a design of DC power supply circuit, signal amplifiers with op-amps, signal generator circuit, analog to digital converter circuit, digital to analog converter circuit, switching circuits with relays and transistors; simulation of electronic circuits with computer programs; 3D workpiece design; printing of workpieces with a 3D printer

SC 21207ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(3-0-6)
English for Smart Technology

หลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในบริบททางเทคโนโลยีอัจฉริยะ โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานในการสื่อสารตามสถานการณ์จำลองทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ การนำเสนองานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ

English grammar for communication in the context of smart technology; sentence structure and vocabulary in smart technology works; basic English communication in smart technology role-play; smart technology work presentation in formal English.

SC 21208เทคโนโลยีหุ่นยนต์3(3-0-6)
Robot Technology

วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะนำ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัวขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ วัสดุที่ใช้สร้างหุ่นยนต์ และชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารและการควบคุมของหุ่นยนต์

Introduction to robotics; robot kinematics; robot actuators; electronics for robots; robot structure, robot materials, and parts of robot; robot sensors; robot communication and control system

SC 21209การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น3(2-2-5)
Design and Develop a Preliminary Robot

การออกแบบระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งกำลังของหุ่นยนต์ การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์สำหรับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์สามมิติ  การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ของหุ่นยนต์ การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน การประเมินประสิทธิภาพ การปรับแก้ และการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์

Sensor and robot power transmission system design; design of the robot structure for various applications by 3D software; robot hardware system and driver design; robot interaction system design; artificial intelligence in robotics; robot building for specific problems solving; robot efficiency assessment; robot calibration and maintenance

SC 21210ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล3(3-0-6)
Data Security

ความหมายของการพิสูจน์ทราบตัวตน กลไกการพิสูจน์ตัวตน การกำหนดสิทธิ์ การตรวจสอบ ระบบระบุตัวตนโดยใช้คลื่นวิทยุอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้งานระบบการพิสูจน์ทราบตัวตนร่วมกับฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

Authentication meaning; authentication mechanisms; authorization; audit; radio frequency identification; application programming in authentication system with database; computer security

SC 21211การจัดและบริหารโครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ3(3-0-6)
The Organization and Management of Smart Devices and Robot Technology

การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนโครงการ การจัดการและการบริหารโครงการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลักของผู้บริหารโครงการ การอำนวยการใช้ทรัพยากรในโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดทำงบประมาณ เทคนิคการทำผังข่ายงานและการประสานงาน การควบคุมดูแลติดตามโครงการ               การประเมินผล การยุติโครงการและการสรุปโครงการ จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

Problem analysis; projects writing; projects management and administration with computer system; principles of project administrator; project resource direction; project planning; project budgeting; techniques of network diagram creation and cooperation; projects monitoring; projects summarization and assessment; projects termination; morality and computer related laws

SC 21212กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     3(3-0-6)
Anatomy and Physiology

คำศัพท์ทางกายวิภาค กลไกและการควบคุมการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วย โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบท่อและต่อมนํ้าเหลือง ระบบสูบฉีดโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาในวิชาชีพวิศวกรรม ชีวการแพทย์

The anatomical terminology; Mechanisms and regulation of human organ system: skeletal, muscular, nervous, endocrine, lymphatic, cardiovascular, digestive, respiratory, reproductive, urinary, cardiovascular, and respiratory; application of basic physiology in biomedical engineering profession

SC 21213วิศวกรรมโรงพยาบาล3(3-0-6)
Hospital Engineering

หลักการเบื้องต้นของระบบงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระบบการจัดการในโรงพยาบาล ระบบทางวิศวกรรมสำหรับห้องผ่าตัด ห้องรังสี ห้องไอซียู การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย ระบบการขนส่งภายใน ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

Introduction of hospital engineering system, hospital Information systems, hospital management system; system engineering for operating room, radiation room, ICU room; electrical installations in specific locations; medical gas system; air conditioning and ventilation systems; water system and wastewater system; transportation system; standards system for hospital accreditation

SC 21214ฟิสิกส์ทางการแพทย์         3(3-0-6)
Medical Physics   

แรงภายในและแรงภายนอกร่างกาย สมดุลทางความร้อนและอุณหภูมิ ฟิสิกส์ของการได้ยิน ฟิสิกส์ของการมองเห็น การหดตัวของกล้ามเนื้อ ศักย์ทางไฟฟ้าของสมอง ฟิสิกส์ของระบบการไหลเวียนของเลือดในหัวใจและปอด การแผ่รังสีเนื่องจากการแตกตัวของประจุและผลข้างเคียง ฟิสิกส์ของเครื่องมือทางชีววิทยา การทดลองพื้นฐานทางฟิสิกส์เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางการแพทย์

External and internal forces on the body; heat and temperature equilibrium; physics of hearing; physics of vision; nerve conduction; muscle contraction; electric potentials of the brain; physics of cardiovascular and pulmonary systems; Ionizing radiations and their side effects; physics of some biological instruments; basic physics experiments for skill practice in medical quantities measurements

SC 21301เทคโนโลยีเว็บและแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
Web and Platform Technology

สถาปัตยกรรมของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ หลักการ เครื่องมือ และวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รูปแบบและองค์ประกอบของโปรแกรมประยุกต์สำหรับแม่ข่ายเว็บ หลักการและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ขั้นตอนและเครื่องมือ ต่าง ๆ ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส การนำเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาใช้ประโยชน์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบเว็บและส่วนติดต่อผู้ใช้ในหน้าเว็บ

Architecture of the World Wide Web system; principles, tools, and techniques for website design and development; formats and components of web server applications; principle and languages for web application development; web service technologies; tools and procedures for web service development; web service utilization; web and user interaction on website design practice

SC 21302งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
Electronics and Electric Appliance Repairs  

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในอาคารและการบำรุงรักษา หลักการคำนวณขนาดของสายไฟฟ้า เทคนิคการต่อสายไฟฟ้า หลักการต่อสายดิน หลักการตรวจซ่อม หลักการและเทคนิคการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ การสำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การซ่อมคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตเบื้องต้น

Electrical safety; electrical system in building and maintenance; principles for calculating electrical cable size; electrical wiring techniques; grounding principle; repair principles; principles and techniques for repairing house electrical equipment; computer repair techniques, data backing up and corrupted data prevention; data recovery; basic computer and tablet repair

SC 21303อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      3(2-2-5)         
Smart Electronics Devices

หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ องค์ประกอบของไอโอที ระบบเครือข่ายไอโอที ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ไอโอที การออกแบบระบบไอโอที การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอโอทีกับอินเทอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่ายเซ็นเซอร์ระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล กรณีศึกษาระบบไอโอทีที่ทันสมัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสําหรับไอโอที

Principles of the Internet of Things (IoT); internet architecture and web technology; IoT composition; IoT network system; hardware and software of IoT; IoT system design; internet connection of IoT devices; data exchange in sensor networks between different operating systems; data processing and analysis technology; modern case study of IoT system; development of basic IoT application

SC 21304ปัญญาประดิษฐ์3(2-2-5)
Artificial Intelligence

เนื้อหาและคำจำกัดความของปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลการรับรู้ผ่านเซนเซอร์ เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาพ วิธีการการเรียนรู้ของเครื่อง การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ร่วมวิเคราะห์ การประยุกต์การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ สำหรับ หุ่นยนต์  และ เครื่องจักร

Definition and theoretical aspects of artificial intelligence; perception processing through sensors; artificial intelligent techniques; image processing; machine learning method; correlation finding of data and data analytics; applications of artificial intelligence for robots and machines

SC 21305การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
User Graphics Interface Design with Computer

พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ การกำหนดคลาสและชนิดข้อมูล การสืบทอดคุณลักษณะของคลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  หลักการและเครื่องมือของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกของผู้ใช้ การออกแบบส่วนต่อประสานของผู้ใช้ การพัฒนาจากประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ การจัดการส่วนแสดงผลและช่องหน้าต่างมัลติมีเดีย การประเมินผลของคนในรูปแบบของการมองเห็น การรองรับความหลากหลายของมนุษย์ และ การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น

Object-Oriented software design and development fundamentals; program structures in object-oriented; language defining classes and data types; class attribute inheritance relationship between classes; principles and tools of the graphical user interface; design graphical user interface; design user interface; developing of user experience; visual programming form of interaction managing display and multimedia windows; evaluation of people in the form of vision; supporting for human diversity and preliminary usability test

SC 21306สัมมนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ2(1-2-5)
Smart Technology Seminar

การรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัย การอภิปรายปัญหา  การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ

Research and documents information collection; research analysis; problem discussion; project writing and conference reports; presentation and exchange of experiences in smart technology

SC 21307ระบบสมองกลฝังตัว3(2-2-5)
Embedded System

พื้นฐานของสมองกลฝังตัว  สถาปัตยกรรมของสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวร่วมกับบอร์ดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งรับค่าเซนเซอร์ และควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบปฏิบัติการแบบทันที การประมวลผลที่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ การออกแบบระบบเชื่อมั่น ระเบียบวิธีในการออกแบบการทดลอง  และสร้างฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมโดยสมองกลฝังตัว

Basics of embedded; embedded architecture; application of embedded board and internet of things board to getting sensors value and actuators control; real time operating systems; low-power computing; reliable system design; experiments design methodologies; hardware construction controlled by embedded

SC 21308การเขียนแบบโปรแกรมหุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะ Smart System Robot Programming3(2-2-5)

ระบบปฏิบัติการสำหรับหุ่นยนต์ และวิธีการใช้งานขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นแบบเปิด การเขียนโปรแกรม อาร์โอเอส เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ การใช้งานข้อมูลจาก อาร์โอเอส เพื่อสร้างแผนที่ การประยุกต์ใช้คำสั่งพิเศษต่าง ๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ในขอบเขตที่กำหนดด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

Basic introduction to robot operating system; opensource function accesion; robot operating system programming for robot movement control; robot operating system application for mapping; advanced functions application for robot movement control in boundary with user interaction

SC 21309ภาษาอังกฤษสำหรับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
English for Robot and Smart Devices
3(3-0-6)

การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ การสำรวจและแปลบทความภาษาอังกฤษทางด้านหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ การทบทวนและสรุปเอกสารวิจัยภาษาอังกฤษ การเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

Academic vocabulary in the context of robot and smart devices; survey and translation of robot and smart device articles; English research articles review and summarization; English scientific research papers writing.

SC 21310หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต
Industrial Robot and Manufacturing Processes
3(3-0-6)

ภาพรวมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กลไกของแขนกลในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ขับ และเซ็นเซอร์ องค์ประกอบการควบคุม การสื่อสารในระบบหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม การสร้างแบบจําลองงานและการจําลองสถานการณ์การออกแบบและการจําลองระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสําหรับการประยุกต์ในกระบวนการผลิต

Overview of industrial robots; mechanism of manipulators in industries; actuators and sensors; control systems and components; communication in industrial robot systems; task modeling and simulation; design and simulation of industrial robot systems for application in manufacturing processes

SC 21311การพัฒนาเกมและการจำลอง3(3-0-6)
Game and Simulation Development

เทคนิคพื้นฐาน แนวคิดของการพัฒนาเกมและการจำลอง โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างเกมในปัจจุบัน การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับเคลื่อน การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน ความจริงเสมือนและความจริงเสริม เกมและการจำลองที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์

Basic techniques; concepts of game and simulation development using modern game creation software; sensor and actuator interface; virtual environment creation; virtual reality and augmented reality; game and simulation related to robotics

SC 21312การปฏิสัมพันธ์กับระบบที่สัมผัสได้
Haptic System Interaction
3(2-2-5)การออกแบบและการควบคุมของระบบที่สัมผัสได้ การตอบสนองทางการสัมผัสต่อผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจำลอง การควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกลด้วยระบบทางการสัมผัส

Design and control of haptic systems; touch feedback to human users; to interacting with virtual environments; teleoperated robots with haptic systems interaction

SC 21313อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1
Appliance and Medical Technology 1
3(3-0-6)

ทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในระบบงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระบบงานห้องผ่าตัด เช่น กล้องเอนโดสโคป หูฟังแพทย์  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ  ตู้อบเด็ก เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ ระบบการดูแลบำรุงรักษาและการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์

Theory and principles of medical devices that used in the outpatient and inpatient work systems; operating room system such as endoscopes, stethoscope, blood pressure, infusion pump, infant incubator, pulse oximeter, defibrillator, and ventilator; medical equipment maintenance and management system; requirements and standardization related to medical equipment

SC 21314อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
Appliance and Medical Technology 2
3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: SC 21313 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์1

ทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในระบบงานทางกายภาพบำบัด เครื่องมือทางทันตกรรม เครื่องมือทางรังสีการแพทย์ เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า เครื่องดึงหลังและคอ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่อง ซีที เครื่องปอดหัวใจเทียม เป็นต้น ระบบการดูแลบำรุงรักษาและการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์ ข้อกำหนดและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์

Pre-requisite: SC 21313 Appliance and medical technology 1

Theory and principles of working of medical devices used in the physical therapy system, dental equipment, medical radiation instruments system electrical stimulator, traction, computer tomography, cardiopulmonary bypass machine; medical equipment maintenance and management system; requirements and standardization related to medical equipment

SC 21315ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์ English for Medical Technology and Automatic Systems3(3-0-6)

คำศัพท์ทางเทคโนโลยีการแทพย์ การอ่านบทความการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปและวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์ การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีการแพทย์ในรูปแบบทางการ กึ่งทางการ

Technology of medical vocabulary, reading Technology of medical, listening to scientific and Technology of medical lecture searching, analyzing, summarizing and commenting on texts relating to Technology of medical, Presentation of medical technology formal in-formal form

SC 21316รังสีทางการแพทย์
Medical Radiology
3(3-0-6)

โครงสร้างอะตอม นิวเคลียร์ฟิสิกส์ การกำเนิดและคุณสมบัติของเอกซเรย์ การสลายตัวของกัมมันตรังสี อันตรกิริยาของโฟตอนและอนุภาคชนิดต่างๆ ที่มีต่อวัตถุตัวกลาง การป้องกันอันตรายจากรังสี การสร้างภาพรังสีและการควบคุมคุณภาพ เทคนิครังสีรักษา รังสีคณิตทางรังสีรักษา การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเทคนิคทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การบำรุงรักษาและเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางรังสี

Atomic structure nuclear physics origin and properties of X-ray, radioactive decay, interaction of photons and particles towards the medium; radiation protection; radiography and quality control; radiotherapy technique; radiation therapy; computed tomography; techniques and equipment for diagnostic radiology, radiotherapy and nuclear medicine; maintenance and calibration of radiological instruments

SC 21317การบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์
Maintenance of Medical Equipment
3(3-0-6)

หลักการของการบำรุงรักษา ความสำคัญและประโยชน์ของการบำรุงรักษา ประเภทของการบำรุงรักษา วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการเสื่อมสภาพ หลักการทางมาตรวิทยา หลักการทดสอบและการสอบเทียบมาตรฐาน ข้อกำหนดและขั้นตอนการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบมาตรฐานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หลักการตรวจสอบและการซ่อมบำรุง

Principles of maintenance; the importance and benefits of maintenance; types of maintenance; product life cycle and deterioration; metrological principles, principles of testing and calibration; problem solving principles, requirements and maintenance procedures, preventive maintenance; medical equipment maintenance standardization system; Inspections and maintenance

SC21318นวัตกรรมทางการแพทย์
Medical Innovation
3(2-2-5)

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ การออกแบบและการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์  หลักการพัฒนาของแอปพลิเคชันสำหรับทางการแพทย์  การควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเทคนิคอื่นๆ สำหรับสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน

Modern medical technology; design and development of medical appliances; principle of development for medical applications; the operation control and display via the internet network; application of internet of things technology and other techniques for medical innovations creation in daily life

SC 21401หัวข้อพิเศษทางหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
Special Topics of Robotics
3(3-0-6)

หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ประกอบด้วยโครงงานประจำวิชา

Special topics of current interest in robotics and automation, possibly including class projects

SC 21402นวัตกรรมอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน
Smart Innovation in Daily Life
3(2-2-5)

หลักการทำงานของแอพพลิเคชันสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ  หลักการและการพัฒนาระบบการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง น้ำ และการให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบอัตโนมัติ การควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และเทคนิคอื่นๆ สำหรับสร้างนวัตกรรมอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน

Principles of the automatic control system applications, principles and development of temperature control system, humidity, light, water, and automatic pet feeding, operation control and display via the Internet network, application of IoT technology and other techniques for smart innovation in daily life

SC 21403ความปลอดภัยและจริยธรรมในการทำงาน
Safety and Ethicality of Working
3(3-0-6)

หลักการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายในสถานที่ทำงาน เทคนิคของระบบความปลอดภัย หลักการบริหารความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมในการทำงาน จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพในการทำงาน

Principles of loss prevention; design; analysis and control of workplace hazards; Safety system techniques; safety management principles and law; concepts theories and practices of working ethics; ethics and philosophy of professional working

SC 21404หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีทางการแพทย์
Special Topics of Medical Technology
3(3-0-6)

วิทยาการสมัยใหม่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจและนำเสนอความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์

Interesting modern medical technology and modern knowledge presentation about medical technology

SC 21405การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
Safety and Quality Control
3(3-0-6)

แนวคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การจัดการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุมสมรรถภาพของกระบวนการ การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่าง และเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

Quality concepts; evolution of quality control methods; quality control management; quality planning and control in production process; quality control techniques; statistical quality control; control charts; process capability; quality inspection; sampling and quality improvement tools; quality assurance and related quality standards

SC 21406หลักการและเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟู      
Principle and Technology of Rehabilitation Orthosis
3(3-0-6)

กลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคลื่อนที่มนุษย์ การประเมินสภาพร่างกาย ได้แก่ การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การได้ยิน และการมองเห็น หลักการของขาเทียมและกายอุปกรณ์ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนพิการ เครื่องมือและเทคโนโลยีการบำบัดชั้นสูงอื่น ๆ การออกแบบหรือการพัฒนานวัตกรรมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ

Mechanics and analysis of human movement; available body assessments include movement, communication, hearing and vision; principles of prosthetics and prosthetics; the development and application of technology to aid and comfort people with disabilities. equipment and technologies for other advanced therapeutic;  design or development of innovation for assistance the disabled and elderly

SC 21407เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
1(0-2-1)

                     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานและ การนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ

Principles and concepts relating to Cooperative Education; process and steps of undertaking Cooperative Education; protocols relating to Cooperative Education; basic knowledge and techniques for job application workplace selection, job application letter writing, communication skills and job interviews; basic knowledge necessary for undertaking Cooperative Education at workplace; building up self-confidence, entrepreneurial potential development; occupational health and safety in workplace; organizational culture, quality management systems at workplace. Report writing and presentation techniques; personality development

SC21408สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (640)
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: SC 21407 เตรียมสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว

Pre-requisite: SC 21407 Pre-Cooperative Education

Acting as if it were an employee in an enterprise whose operations were related to the field of study. study for a period of not less than 16 consecutive weeks. students must pass preparatory training. to work in cooperative education and presenting results in seminars between student advisor or instructor after completing the work

SC 21409โครงงานทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Smart Technology Project
3(2-2-5)

ขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงาน ค้นคว้าหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับโครงงาน การออกแบบโครงงานและสร้างโครงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการวางแผนและการจัดทำโครงงาน การผลิตผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่เรียนมา การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการเขียนบัณฑิตนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การนำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน

Project process; researching topics related to the project; project design and creation; application of modern technology for project planning and creation; production of works that will benefit the department; efficiency tools and materials usage; principles of thesis writing; project presentation to committee for projects examination

SC21410เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Preparation Professional Experience in Smart Technology
1(1-0-2)

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทักษะการจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ

Student preparation for field experience skill training, to be well- prepared for work via various activities including employability skills training, computer management and maintenance skills, institute selection, quality management, techniques of report writing and presentation, personality development and career qualification improvement

SC21411ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ
Professional Experience in Smart Technology
3(350)

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ  โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานศึกษา เพื่อให้เกิดโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้   ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของสาขาวิชา

Working experience practice in organization, industrial factory or academy for the career opportunity, knowledge, skills, attitude, motivation and appropriately profession properties development for students; the various practices in different situations were approved by course committee