สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

โทรศัพท์ 02 473 7000 ต่อ 3141