สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์”

Similar Posts