แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 21101อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเบื้องต้น3(2-2-5)
SC 21102คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
SC 01009ชีววิทยาเบื้องต้น3(2-2-5)
SC 21103เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
SC 21104ระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 21201การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SC 21202การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์3(2-2-5)
SC 21203ระบบฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ3(3-0-6)
SC 21208เทคโนโลยีหุ่นยนต์3(3-0-6)
SC 212…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 21204การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา3(3-0-6)
SC 21205การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21206การเขียนและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
SC 21207ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(3-0-6)
SC 21209การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21301เทคโนโลยีเว็บและแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
SC 21302งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
SC 21303อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21307ระบบสมองกลฝังตัว3(2-2-5)
SC 21308การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 213…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21304ปัญญาประดิษฐ์3(2-2-5)
SC 21305การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
SC 21306สัมมนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ2(1-2-5)
SC 21309ภาษาอังกฤษสำหรับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ3(3-0-6)
SC 21310หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต3(3-0-6)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม17 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21401หัวข้อพิเศษทางหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ3(3-0-6)
SC 214…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
SC 21407เตรียมสหกิจศึกษา1(1-0-2)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21408สหกิจศึกษา6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21401หัวข้อพิเศษทางหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ3(3-0-6)
SC 214…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
SC 21410เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ1(1-0-2)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21409โครงงานทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21411การฝึกประสบการวิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(350)
รวม6 หน่วยกิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 21101อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเบื้องต้น3(2-2-5)
SC 21102คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
SC 01009ชีววิทยาเบื้องต้น3(2-2-5)
SC 21103เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
SC 21104ระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 21201การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SC 21202การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์3(2-2-5)
SC 21203ระบบฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ3(3-0-6)
SC 21212กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา3(3-0-6)
SC 212…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 21204การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา3(3-0-6)
SC 21205การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21206การเขียนและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
SC 21207ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(3-0-6)
SC 21213วิศวกรรมโรงพยาบาล3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21301เทคโนโลยีเว็บและแพลตฟอร์ม3(2-2-5)
SC 21302งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
SC 21303อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21313อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์13(3-0-6)
SC 21314อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์23(3-0-6)
SC 213…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21304ปัญญาประดิษฐ์3(2-2-5)
SC 21305การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
SC 21306สัมมนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ2(1-2-5)
SC 21315ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์3(3-0-6)
SC 213…วิชาเฉพาะด้านเลือก3
 วิชาเลือกเสรี3
รวม17 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21404หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีทางการแพทย์3(3-0-6)
SC 21405การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย3(3-0-6)
SC 21407เตรียมสหกิจศึกษา1(0-2-1)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21408สหกิจศึกษา6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21404หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีทางการแพทย์3(3-0-6)
SC 21405การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย3(3-0-6)
SC 21410เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ1(1-0-2)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 21409โครงงานทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(2-2-5)
SC 21411การฝึกประสบการวิชาชีพทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ3(350)
รวม6 หน่วยกิต