1.แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ

2.แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต
1.1) บังคับ        20     หน่วยกิต
1.2) เลือก  ไม่น้อยกว่า  9      หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า  1      หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 12    หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 80     หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ 50   หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า   7     หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต