หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

 

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรครุคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่ทำการปรับปรุงนี้ถือเป็นหลักสูตรครูคุณภาพสูง (High quality Teacher) และเป็นหลักสูตรคุณภาพเป็นเลิศ (Premium quality Teacher) ตามนิยามของเกณฑ์และกรอบมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น

          การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ. 1) โดยทำการลดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตรจากระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี (รวมระยะเวลาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี) เหลือเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี (รวมระยะเวลาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี) เพื่อความเข้มข้นของเนื้อหารายวิชาที่หนักแน่นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้คือ

 

“มนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมความเป็นครู รักรู้วิชาการ ชำนาญศาสตร์การสอน พร้อมเป็นครูสังคมมืออาชีพ”

 

เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูสังคมศึกษาต่อไป