หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มีแผนการศึกษาดังนี้

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
9121102 สังคมไทยสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)
วิชาชีพครู 1190102 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)
วิชาเอก 2194101 สังคมวิทยาเบื้องด้น 3(2-2-5)
2194102 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(2-2-5)
2194103 การใช้เหตุผลสำหรับประเด็นทางสังคมและตรรกศาสตร์ 3(2-2-5)
2194104 อารยธรรมโลก 3(2-2-5)
รวม 22
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9141101 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)
วิชาชีพครู 1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2(2-0-4)
1190103 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
วิชาเอก 2194105 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5)
2194106 ประวัติศาสตร์ไทย 3(2-2-5)
2194107 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
รวม 21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
วิชาชีพครู 1190202 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3)
1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 1(120)
วิชาเอก 2194201 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5)
2194202 ภูมิศาสตร์เทคนิค 3(2-2-5)
2194203 เศรษฐศาสตร์เบื้องด้น 3(2-2-5)
2194204 กฎหมายเบื้องด้น 3(2-2-5)
รวม 21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 912XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

3
วิชาชีพครู 1190201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
1190205 ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู 2(2-0-4)
วิชาเอก 2194205 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5)
2194206 ธนบุรีศึกษา 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)
รวม 19
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิง คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

2
วิชาชีพครู 1190302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(3-0-6)
1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 1(120)
วิชาเอก 2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป 9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
919XXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา) 2
วิชาชีพครู 1190301 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
วิชาเอก 2194301 การสร้างนวัตกรรมและวิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)
2194XXX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5)
2194XXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5)
รวม 22
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู 1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(600)
รวม 5
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาชีพครู 1190402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(600)
รวม 5