หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู 24 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2)  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต