สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม มคอ. 2 ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปีพุทธศักราช 2554 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552

 1. ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social Development
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
  ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Social Development)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) B. A. (Social Development)
 3. วิชาเอก
  ไม่มี
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
 2. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักพัฒนาสังคม
(2) นักพัฒนาชุมชน
(3) องค์กรเอกชน
(4) องค์กรภาครัฐ
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) องค์กรชุมชน
(7) องค์กรทางประชาสังคม
(8) องค์กรนอกภาครัฐ (NGO)
(9) องค์การระหว่างประเทศ
(10) หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
(11) นักวิชาการ
(12) นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์
(13) อาชีพอิสระ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
B. A. (Social Development)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 1115
อีเมล : [email protected]