การประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกับนายคทา วีณิน ผู้อำนวยการส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ โดยมีหัวข้อที่หารือ เช่น แนวโน้มระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ คุณลักษณะบัณฑิตด้านโลจิสติกส์พึงประสงค์ และแนวทางการพัฒนานักศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาฯ และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Similar Posts